Üldinfo

Haanja Kool on Rõuge vallale kuuluv munitsipaalharidusasutus, mis asub Võru maakonna lõunaosas kaunil Haanja kõrgustikul.

Haanja Kooli õppetöö on korraldatud kahes eraldi asuvas hoones (Haanjas põhikool/lasteaed, Ruusmäel 1 lasteaiarühm). Ruusmäe lasteaiarühm asub Rogosi mõisahoones.

Töö Haanja Koolis toimub turvalises keskkonnas, nõuetekohastes klassi- ja rühmaruumides. Koolil on multifunktsionaalne spordiväljak, suusarajad, võimlemissaal, arvutiklass, söökla. Tegutsevad huviringid. Õpilased on aktiivselt kaasatud noorkotkaste ja kodutütarde organisatsiooni tegevusse. Õpilased osalevad Unustatud Mõisate tegevustes.

Andeainetes toimub õppetöö liittundides ja lasteaias liitrühmades. Tavaõppele lisanduvad projekt- (eTwinning, Erasmus, robootika jms) ja õuesõpe (KIK). Õppe korraldamisel lähtutakse koolis kaasava õppe põhimõttest. Osaletakse edukalt erinevatel aineolümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel.

Haanja kool on omanäoline, piirkonnas tunnustatud haridusasutus. Haanja koolis õppiv noor on loov, õpihimuline, oma kooli ja kodukohta väärtustav ning enesega toimetulev. Haanja Kooli lõpetanu on erinevatesse koolidesse sissesaamisel konkurentsivõimeline.