Kodukord

Kinnitatud Haanja Kooli

hoolekogu poolt 03.10.2022

 

Haanja Kooli lasteaia kodukord

 

  1. Üldsätted

1.1. Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

1.2. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ja on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

 

  1. Lapse vastuvõtmine rühma ja väljaarvamine

2.1. Laps võetakse lasteaeda Haanja Kooli direktorile esitatud lapsevanema avalduse alusel.

2.2. Lapse lasteaiast väljaarvamise aluseks on lapsevanema avaldus, lapse kooliminek, lapse puudumine ette teatamata rohkem kui 20 tööpäeva kolme kuu jooksul, õppe- ja toidukulude tasumata jätmine rohkem kui kuue kuu jooksul. Lapse lasteaiast väljaarvamiseks lapsevanema soovil tuleb esitada kirjalik avaldus vähemalt 10 päeva enne lapse lasteaiast väljaarvamist.

 

  1. Lasteaia rühmade infovahetuse kontaktid

3.1. Lasteaia rühmade telefonid: Haanja rühmas   511 4459

                                                    Ruusmäe rühmas  501 8145

3.2. Lasteaia rühmade meiliaadressid:

Haanja rühmas  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Ruusmäe rühmas  See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Misso rühmas   See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

  1. Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine

4.1. Lapsevanem toob lapse lasteaeda enne õppe- ja kasvatustegevuste algust ja viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava. Oma erisoovid esitab lapsevanem õppeaasta alguses avalduses.

4.2. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

4.3. Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele.

4.4. Rühma töötajal on keelatud last anda üle selleks volitamata isikule.

4.5. Eriolukordades, kui lapsevanem viib lapse ära puhkeajal, on tal kohustus sellest eelnevalt teavitada rühma töötajat lasteaia kontakttelefonil.

4.6. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järgi tuldud, ootab rühma töötaja lapsevanemat 15 minutit pärast lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib rühma töötaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega. Kui kontakti ei saada, teavitab rühma töötaja lasteaeda jäetud lapsest direktorit ja valla sotsiaaltöötajat ning järgnevalt toimitakse nende korralduste järgi.

 

  1. Laste puudumiste ja söögikordade märkimise kord

5.1 Lapsevanem märgib Stuudiumi päevikusse või vastavasse tabelisse rühmas lapse puudumised kuu aega ette, et võimaldada lasteaia õppetegevuse ja toitlustamise parem planeerimine.

5.2 Lapsevanem teavitab lapse haigestumisel või mingil muul põhjusel puudumisest,  söögikordade muudatustest ja pärast puudumist lapse tulekust lasteaeda Stuudiumi, õppejuhi e-kirja või SMS-i teel hiljemalt eelmise päeva kella 14.00-ks. Vastasel korral tuleb tasuda järgneva päeva söögikordade maksumus. Ootest loobumist võib teavitada sama päeva kella 9.00ks, vastasel juhul tuleb tasuda antud päeva oote eest.

 

  1. Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

6.1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

6.2. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava ja võimalustele vastava keskkonna.

6.3. Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

6.4. Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.

6.5. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteaia töötajatega.

6.6. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest on vajalik lapsevanemal teavitada õpetajat esimesel võimalusel.

6.7. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid (kamm, taskurätt, vahetuspesu).

6.8. Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõud, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

6.9. Lapsel on õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

6.10. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

6.11. Lapsel on kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

6.12. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

6.13. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.

6.14. Direktor teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

6.15. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

6.16. Soodsate ilmastikutingimuste korral peab võimalikult palju laste tegevusi toimuma lasteaias õues. Madalama kui miinus 20 kraadi tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri (tuulekülm) ja madalama kui miinus 15 kraadi välisõhu korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini.

 

  1. Turvalisuse tagamine

7.1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

7.2. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

7.3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

7.4. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

7.5. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.

7.6. Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

7.7. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

7.8. Laste ujulasse, basseini, veekeskusesse või veekogu avalikku supluskohta suplema viimisel on vähemalt iga seitsme lapse kohta pedagoog, treener või täiskasvanu, kes jälgib pidevalt lapsi ja juhendab vees toimuvaid tegevusi ning osutab vajaduse korral abi.

7.9. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

7.10. Turvalisuse tagamiseks on lasteaia hoones elektrooniline valve ja õuealal videovalve.

7.11. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

7.12. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele, kellel on vastav luba.

7.13. Lasteaia mängualale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel vaid lükkavad ratast käekõrval.

7.14. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju, kaelaehteid, nätsu, lutsukommi, raha. Põhjendatud vajadusel lasteaeda kaasa võetud mobiiltelefon on lapse kapis.

7.15. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju, mida jagab kaaslastega. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

7.16. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

 

  1. Kodukorra muutmine

8.1 Kodukorra kinnitab Haanja Kooli hoolekogu.

 

Lasteaia kodukord (PDF)